Trots det växande antalet innovativa initiativ för cirkulär ekonomi i Europa har många av dem vuxit fram ur det civila samhället och kännetecknas av att de är begränsade i tid, rum och antal inblandade aktörer. Många av dem är dömda att misslyckas antingen på grund av bristande synlighet eller brist på medvetenhet, kort sagt och på grund av brist på samarbeten.

I en miljö där initiativ från den cirkulära ekonomin frodas erbjuds en hel del utvecklingsmöjligheter men samtidigt är många av dessa initiativ isolerade från varandra och nya idéer vilket skulle kunna bidra till dess framgång. Till exempel bristen på digital användning och begränsade ekonomiska möjligheter och avsaknaden av relevanta strategier och möjligheter att utbyta idéer med andra aktörer men även brist på information och kompetens saknas.

Att skapa ett systematiskt samarbete är fortfarande en utmanande uppgift att hantera. Det är avgörande att de olika aktörerna – utbildningsanordnare, företag, och andra aktörer i cirkulär ekonomi civila samhället, statliga institutioner håller dig informerad om sociala innovationer inriktade på att hantera den cirkulära ekonomin. Samtidigt som de är kvalificerade att ta itu med detta på ett balanserat och systematiskt sätt som inför potentiella bidragsgivare.

Projektet Circulink avser att förena social innovation och arbetslivet och att försöka främja tillväxten av cirkulära affärsmodeller i de lokala samhällena och i alla länder som deltar i projekt Circulink. Genom en web-baserad utbildning kan vi uppmuntra till större samarbeten och nätverk mellan aktörerna i den cirkulära ekonomin, små och medelstora företag, yrkesutbildnings, utbildningsinstanser anstalter och andra intressenter.