Παρά τον αυξανόμενο αριθμό πρωτοβουλιών Κυκλικής Οικονομίας στην Ευρώπη, πολλές από αυτές προέρχονται από την κοινωνία των πολιτών και τις περισσότερες φορές είναι αραιές χρονικά, διασκορπισμένες και με περιορισμένη πρόσβαση. Πολλές από αυτές είναι καταδικασμένες σε αποτυχία, λόγω έλλειψης ορατότητας (και ενημέρωσης) και συνεργασίας.

Το ανοικτό αυτό περιβάλλον στο οποίο αναπτύσσονται οι πρωτοβουλίες Κυκλικής Οικονομίας παρέχει πολλές ευκαιρίες για ανάπτυξη· ταυτόχρονα όμως, πολλές από αυτές τις πρωτοβουλίες είναι απομονωμένες η μία από την άλλη και από το κυρίαρχο ρεύμα της καινοτομίας – κάτι που περιορίζει την ανάπτυξή τους. Αυτό οφείλεται σε διάφορους λόγους, όπως για παράδειγμα στην έλλειψη ψηφιακής «κοινωνικοποίησης» (μεγαλύτερες αλλά ακόμη ενεργές γενιές), την τοποθεσία (λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές μακριά από δυναμικούς κόμβους καινοτομίας ή μεγάλες πόλεις), τις περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες (εθελοντική βάση και/ή συνεργασία με Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις), την έλλειψη σχετικών στρατηγικών και ευκαιριών για ανταλλαγή ιδεών με συναδέλφους, την ελλιπή πληροφόρηση και τεχνογνωσία.

Η συστηματική συνεργασία εξακολουθεί να είναι ένα απαιτητικό έργο και μια δεξιότητα που είναι δύσκολο να αποκτηθεί· είναι κρίσιμης σημασίας οι διάφοροι παράγοντες - πάροχοι εκπαίδευσης, επιχειρήσεις, παράγοντες της Κυκλικής Οικονομίας, η κοινωνία των πολιτών, κυβερνητικοί θεσμοί- να ενημερώνονται για τις κοινωνικές καινοτομίες όσον αφορά τη διαχείριση της Κυκλικής Οικονομίας και τις συνεργατικές διαστάσεις και να έχουν τις δεξιότητες να το χειριστούν με έναν αρμονικό και συστηματικό τρόπο που να εμπλέκει το ευρύτερο δυνατό φάσμα ενδιαφερόμενων μερών.

Το έργο CIRCULINK στοχεύει στη συγχώνευση της κοινωνικής καινοτομίας και του κόσμου της εργασίας, επιδιώκοντας να αυξήσει την ευαισθητοποίηση σχετικά με τα πλεονεκτήματα των Κυκλικών Επιχειρηματικών Μοντέλων και τη σχέση τους με την Κοινωνική Καινοτομία στην εργασία. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω ενός σύνθετου εκπαιδευτικού πακέτου μικτής μάθησης για εταιρικούς εκπαιδευτές, Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και επιχειρηματίες της Κυκλικής Οικονομίας. Επιπλέον, προωθεί τη μεγάλης κλίμακας συνεργασία στη βάση τυποποιημένων μοντέλων συνεργασίας και συστηματικής προσέγγισης.

Project overview

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ