Το έργο CIRCULINK στοχεύει στη συγχώνευση της κοινωνικής καινοτομίας και του κόσμου της εργασίας, επιδιώκοντας να αυξήσει την ευαισθητοποίηση σχετικά με τα πλεονεκτήματα των Κυκλικών Επιχειρηματικών Μοντέλων και τη σχέση τους με την Κοινωνική Καινοτομία στην εργασία. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω ενός σύνθετου εκπαιδευτικού πακέτου μικτής μάθησης για εταιρικούς εκπαιδευτές, Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και επιχειρηματίες της Κυκλικής Οικονομίας. Επίσης, στοχεύει στην υποστήριξη της συνεργασίας και της δικτύωσης μεταξύ παραγόντων της Κυκλικής Οικονομίας, των ΜΜΕ, των παρόχων ΕΕΚ, των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και άλλων ενδιαφερόμενων μερών του τομέα.