Μέσω του έργου, επιδιώκουμε να αυξήσουμε την εφαρμογή πρακτικών Κυκλικής Οικονομίας στις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις στις κοινότητές μας και να συνδέσουμε ήδη υπάρχοντα έργα Κυκλικής Οικονομίας και τα ενδιαφερόμενα μέρη τους, σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Το έργο θα αναπτύξει ένα πακέτο μικτής εκπαίδευσης που θα αποτελείται από:

  • Εγχειρίδιο Κυκλικής Συνεργασίας.
  • Εγχειρίδιο Διδακτικού Υλικού.
  • Πλατφόρμα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης & ζώνη κυκλικής συνεργασίας.
  • Οδηγός κυκλικής οικονομίας για επιχειρηματίες.
  • Συνεδρίες ανάπτυξης ικανοτήτων (εκπαιδευτικές και διδακτικές δραστηριότητες).
  • Δοκιμαστική φάση εκπαίδευσης στη διαχείριση της κυκλικής συνεργασίας (μικτή μάθηση).
  • Κυκλικές εκδηλώσεις σε κρατικό επίπεδο και τελικό συνέδριο.

Το Εγχειρίδιο Κυκλικής Συνεργασίας και το Εγχειρίδιο Διδακτικού Υλικού θα εξυπηρετήσουν και τις δύο ομάδες στόχους:

  1. Εκπαιδευτές ΕΕΚ, οι οποίοι θα παρέχουν τα μαθήματα μικτής μάθησης σε εκπαιδευόμενους που εμπλέκονται στην Κυκλική Οικονομία.
  2. Βασικούς παράγοντες της Κυκλικής Οικονομίας και εκπροσώπους Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν σε δραστηριότητες Κυκλικής Οικονομίας ή να υιοθετήσουν ένα Κυκλικό Επιχειρηματικό Μοντέλο για την επιχείρησή τους.